રીપર મશીન સબસિડી સ્કીમ – હાર્વેસ્ટિંગ મશીન પર રૂ. 60,000ની સબસિડી

રીપર મશીનની ખરીદી પર ખેડૂતોને 50 ટકા સુધીની સબસીડી ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે અનેક પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ખેડૂતોને આધુનિક તકનીકો અને મશીનોથી જોડવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી…

Continue Readingરીપર મશીન સબસિડી સ્કીમ – હાર્વેસ્ટિંગ મશીન પર રૂ. 60,000ની સબસિડી